اولین تصادف خودرو در تبریز
اولین تصادف خودرو در تبریز

تبریز روز: این که اولین تصادف خودرو در تبریز باید چنان بحث‌برانگیز بوده باشد که مردمی برای تماشای آن جمع بشوند و این قضیه سروصدایی به پا کند که عکاسی هم از راه برسد و سعی کند قابی از این رویداد را با فشردن دکمه ی شاترش جاودان کند، به خودی خود پدیده‌ی جذابی است. […]

تبریز روز: این که اولین تصادف خودرو در تبریز باید چنان بحث‌برانگیز بوده باشد که مردمی برای تماشای آن جمع بشوند و این قضیه سروصدایی به پا کند که عکاسی هم از راه برسد و سعی کند قابی از این رویداد را با فشردن دکمه ی شاترش جاودان کند، به خودی خود پدیده‌ی جذابی است. اما این که رویدادی که امروز اینقدر پیش پا افتاده به نظر می رسد یعنی تصادف ماشین ها در خیابان، آن‌روزها در زمان وقوع اش در دهه ی ۱۳۳۰  آن قدر شگفت انگیز بوده است که خبرش مدتی در آن روزهای تبریز قدیم دهان به دهان گشته است، قضیه‌ا‌ی معمولی نیست.  

این پدیده‌ی ناشناخته ذهن مردم تبریز را در آن لحظه آشفته کرده است: چرا دو ماشین توی خیابان به هم خورده‌اند؟  

بعد از حیرت مردم از دیدن اولین ماشین‌ها در شهر، حیرت بعدی دیدن تصادف آن ها با هم بوده است. در این عکس ماشین حاج‌محمد اهرابی به ماشین کس دیگری خورده است در انتهای داش‌ماغازالار (مغازه‌های سنگی) و باعث اضطراب ماموران و شگفتی حاضران شده است. پدیده های نوظهور با تکرار خود ماهیت شگفت آور خود را از دست می دهند. تصادف کوچکی که در این عکس جماعتی را به خود مشغول کرده این روزها ده ها بار در خیابان‌های شهر رخ می دهد و تعجب چندانی به بار نمی آورد.

  • نویسنده : ضیاء وظیفه شعاع